Tại quận trường Comox Valley School District trị giá $500 đô CanadaXem thêm chi tiết về trường tại đây: http://deow.com.vn/truong-hoc/quan-truong-comox-valley-school-district