Danh sách trường học

El Camino Real Charter High School

Quốc gia: Mỹ
Thành phố / Bang:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 5440 Valley Cir Blvd, Woodland Hills, CA 91367
California

Giới thiệu

El Camino Real Charter High School là một trường trung học điều lệ độc lập nằm ở quận Woodland Hills thuộc vùng San Fernando Valley thuộc thành phố Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

 

Chuyên ngành & phòng ban

Dự toán học phí

Nhận từ 9-12
Chi phí 1 năm: $30,950