Trị giá $500 đến $1,500 dựa theo thành tích học tập và điểm IELTS từ 6.0 trở lên

So sánh chi phí tại Cao đẳng North Island College với chi phí tại Đại học 4 năm (từ tháng 9 đến tháng 4)
 NORTH ISLAND COLLEGEĐẠI HỌC 4 NĂM
Học phí$13,500$21,000
Phí và BHYT$1,825$2,000
Sách vở$1,800$2,000
Ăn ở$7,525$9,500
Đi lại$600$850
Chi phí cá nhân$1,800$1,800
Tổng cộng:$ 27,050$ 37,650
Xem thêm chi tiết về trường tại đây: 
http://deow.com.vn/truong-hoc/north-island-college-1